Arkiv

Foreløbige ejendomsvurderinger v/ Mogens Dürr

Hent Materialet:

Hvilke problemer giver de foreløbige vurderinger for ejere og administratorer af udlejningsejendomme (PDF)

Brev til Ministeriet – fordeling af grundskyld og det udvidede ejendomsbegreb (PDF)

Svar fra Vurderingsstyrelsen på spørgsmål fra Ejendomme Danmark vedr. efterregulering pba. 2021- og 2023 vurdering (PDF)

Erhvvervsministerens svar på spørgsmål 227 af 12 april 2022 – erhvervslejeloven (PDF)

0
0

Sammenskrivningen af lejelovgivningen, herunder bl.a. realitetsændringer, ny typeformular og ændring af reglerne om tilbudspligt

Oplægsholdere: Advokat Anne Louise Husen, landsdommer Claus Rohde og professor Hans Henrik Edlund.

Download materialet:

Typeformular A, 10. udgave 
og diverse definitioner i sammenskrivningen – Anne Louise Husen

Sammenskrivning af lejelovene – Hans Henrik Edlund

Tilbudspligt – om lejelovssammenskrivning og høringsforslag – Claus Rohde

0
0

30 års jubilæumskonference “Brugsrettigheder og Fraflytning”

Axelborg, Vesterbrogade 4, 1620 København V
Hent programmet her (PDF)

 

9.30-10.00 Registrering

10.00-10.10 Velkomst v/formanden

10.10-10.30 Åbningstale v/ fhv. højesteretsdommer Niels Grubbe – “Højesteret og boligretten” (PDF)

10.30-11.30 Om brugsrettigheder (ordstyrer Hans Henrik Edlund)

Bitten Wissing Kjærgaard: Brugsrettigheder omfattet af lejekontrakten

Hans Henrik Edlund – Lejeres ret til overladelse af brugsret til andre (PDF)

 

11.30-11.50 Kaffepause

 

11.50-13.00 Om fraflytning (ordstyrer Marianne Dons)

Susanne Kier: Flyttesyn og overgivelse af synsrapport i private og almene lejemål

Claus Rohde: Udlejers krav på istandsættelse i forbindelse med fraflytning

 

13.00-14.00 Frokost

 

14.00-17.00 Konferencen fortsat

Spor 1 (ordstyrer Anders Clausen)

Spor 2 (ordstyrer Martin Preisler Knudsen)

14.00-15.15

Hans Henrik Edlund
Udlejers adgang til det lejede (PDF)

Anne Louise Husen og Susanne Andréa Roug:
Udlejers tabsbegrænsningspligt ved førtidig opsigelse

Jakob Juul-Sandberg
Lejers råderet og ændringsret i private og almene boliglejemål (PDF)

Michael Bech Jørgensen
Nævnsbehandling af fraflytningssager (PDF)

15.15-15.45

Kaffepause

Kaffepause

Spor 1 (ordstyrer Jakob Busse)

Spor 2 (ordstyrer Jens Stausbøll)

15.45-17.00

Kristian Graven Nielsen
Andelshaveres og ejerlejlighedsejeres ret til at overlade brugsretten til andre (PDF)

Jesper Bøge Petersen: Fraflytningsproblematikker i erhvervslejemål

Rasmus Juvik:
Individuelle forbedringer i andelsboliger og værdifastsættelse heraf

Katja Paludan:
Erhvervsbeskyttelse af erhvervslejemål

 

Efter konferencen er der kl. 17.00 generalforsamling i Dansk Selskab for Boligret
Hent Indkaldelsen til generalforsamlingen (PDF)

 

0
0

Generalforsamling

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk Selskab for Boligret
Fredag den 7. maj 2021 kl. 17.00

Hent Referat af Generalforsamlingen (PDF)
Hent Indkaldelsen til generalforsamlingen (PDF)
Dansk Selskab for Boligret – Regnskab 2020

Mødested:  Axelborg, Vesterbrogade 4, 1620 København V

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning ved formanden Hans Henrik Edlund
  3. Godkendelse af regnskab. Regnskabet vedhæftes.
  4. Behandling af forslag. Der er ikke indkommet forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent. Kontingentet foreslås uændret. 500 kr. for personlige medlemmer og 1.600 kr. for selskaber m.v.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer på valg: Anne Louise Husen, Marianne Dons, Jens Bech Stausbøll, Jakob Busse, Martin Preisler Knudsen. Alle er villige til genvalg.
  7. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af revisionsfirmaet One Revision.
  8. Eventuelt.

Generalforsamlingen foregår i forlængelse af heldagskonferencen samme dag og samme sted, men du behøver ikke at være tilmeldt konferencen for at deltage og tilmelding er ikke nødvendig.

Det vil formentlig kræve et gyldigt Coronapas at deltage. Det vender vi tilbage til, når vi i løbet af april måned ved lidt mere om retningslinjerne efter genåbningen den 6. maj 2021.

Med venlig hilsen
Dansk Selskab for Boligret

Sekretariatet

0
0

“Helhedsplaner i almene boligområder med støtte fra Landsbyggefonden. Hvordan bliver de store fysiske og sociale helhedsplaner i almene boligområder til? Hvor kommer pengene fra, hvilket set-up kræver det, hvilke resultater opnås? Samt retsgrundlaget og processerne for midlertidig og permanent genhusning i renoveringssagerne.” v/ Bent Madsen, direktør for BL-Danmarks Almene Boliger, og Jacob Bjørnsholm Madsen, juridisk konsulent i BL-Danmarks Almene Boliger.

0
0