Vedtægter

Undertegnede

Juridisk konsulent Erik Christiansen

Vicekontorchef Marianne Dons

Advokat Niels Gangsted-Rasmussen

Advokat Niels Gesner

Advokat Niels Grubbe

Advokat Lars Helms

Juridisk medarbejder Niels Christian Jørgensen

Professor dr.jur. Halfdan Krag Jespersen Landsdommer Poul Lodberg

Advokat Niels Henrik Perdrup

Direktør Birgitte Raaschou-Nielsen

Kontorchef Anne-Marie Thalund

Lektor Peter Vesterdorf

er den 06.02.1991 enedes om at stifte

DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET.


 • 1. Navn og hjemsted

Selskabets navn er: DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET .

Selskabets hjemsted er København

 • 2. Formål

Selskabets formål er

– at fremme kendskabet til og udviklingen af boligret,

– at fremme gensidig inspiration og forståelse mellem jurister , der har særlig tilknytning til eller interesse for boligret, og

– at støtte eller forestå udgivelsen af publikationer af boligretlige interesse.

 • 3. Medlemmer

Juridiske kandidater med særlig tilknytning til boligret kan optages som personlige medlemmer .

Efter bestyrelsens beslutning kan der tillige som personlige medlemmer optages personer, der har samfundsvidenskabelig uddannelse, når disse har en særlig tilknytning til boligret.

Som medlemmer i øvrigt kan optages selskaber, institutioner m.m., som varetager boligretlige opgaver. Disse medlemmer kan som personlige medlemmer udpege indtil 3 jurister eller andre samfundsvidenskabelige kandidater med fast tilknytning til selskabet eller institutionen.

Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Det fastsatte kontingent er gældende for det følgende regnskabsår.

Udmeldelse kan ske med 1 måneds skriftligt varsel til en 1. januar.

 • 4. Generalforsamling

Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Indkaldelse til generalforsamlingen sker på bestyrelsens foranledning ved skriftlig meddelelse herom til medlemmerne med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt en kort redegørelse for de forslag, der skal behandles. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes til bestyrelsen inden 1. februar.

Dagsorden for generalforsamlingen skal omfatte:

 1. Valg af dirigent.
 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning.
 3. Godkendelse af regnskab.
 4. Behandling af forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen .
 7. Valg af revisor.
 8. Eventuelt.

Generalforsamlingen ledes af dirigenten, der afgør alle spørgsmål vedrørende generalforsamlingens ledelse og afstemning.

Ved generalforsamlingen har alle personlige .medlemmer, jfr. § 3, stk. 1-3, stemmeret. Stemmer kan ikke afgives i henhold til fuldmagt.

Alle beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet er fastsat i vedtægterne. Ændring af selskabets vedtægter kræver, at mindst 2/3 af de på en generalforsamling .mødte medlemmer stemmer herfor.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens bestemmelse, og indkaldelse hertil skal tillige finde sted, når .mindst 25 medlemmer skriftligt fremsender anmodning herom med angivelse af de forslag, der .ønskes behandlet. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske inden 6 uger fra anmodningens modtagelse og med mindst 3 ugers skriftlig varsel herom til medlemmerne.

 • 5. Bestyrelse

Selskabet ledes af en bestyrelse, valgt af generalforsamlingen. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer skal det tilstræbes, at der i bestyrelsen findes repræsentanter fra dommerstanden, advokatstanden, universiteterne samt fra betydende organisationer og institutioner, der beskæftiger sig med boligretlige spørgsmål. Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer tiltræder og afgående bestyrelsesmedlemmer fratræder umiddelbart efter generalforsamlingen. Hvert andet år afgår formanden. Af bestyrelsens øvrige medlemmer afgår halvdelen hvert år. Afgangsordenen bestemmes for samtidigt valgte medlemmer ved lodtrækning og ellers ved den  rækkefølge, medlemmerne er valgt.

Bestyrelsen vælger selskabets formand og en eller flere næstformænd på det første bestyrelsesmøde, som følger efter en ordinær generalforsamling.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen kan antage fremmed medhjælp.

Bestyrelsen kan træffe beslutning om selskabets tilknytning til internationale organisationer indenfor boligretten.

Bestyrelsen har adgang til at indbyde gæster til selskabets møder.

 • 6. Tegningsregel

Selskabet tegnes af formanden eller af to medlemmer af bestyrelsen.

 • 7. Regnskab og regnskabsår

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Selskabets regnskab revideres eller undergives review af den af generalforsamlingen valgte revisor.

 • 8. Opløsning

Selskabet opløses ved beslutning herom på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer af selskabet stemmer herfor. Opnås sådant flertal ikke, men der blandt de mødte er flertal for opløsning, indkaldes inden 2 måneder til ny generalforsamling, hvor opløsning kan besluttes af et flertal af de mødte medlemmer .


Overgangsbestemmelse:

Som selskabets foreløbige bestyrelse fungerer stifterne, indtil bestyrelsesvalg er gennemført på den førstkommende ordinære generalforsamling.

Stifterne vedtog at fastsætte selskabets kontingent til at udgøre kr. 350,00 for personlige medlemmer samt kr. 1.500,00 for medlemmer, der er selskaber og institutioner, for perioden fra stiftelsen til 31. december 1991.

Første ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af maj 1992.


Som fastsat ved stiftelsen den 6. februar 1991 og godkendt på den ordinære generalforsamling den 6. maj 1992 samt ændret på den ordinære generalforsamling den 8. maj 2014 (§ 7, stk. 2, om review).