Materiale

Materiale fra tidligere Arrangementer

Dansk Selskab for Boligret d. 7.9.16 – Udvalgte problemstillinger

Program for 25-årskonferencen

Referat af generalforsamlingen den 29. april 2016

Referat af generalforsamlingen den 29. april 2016, kl. 17.15.

Lejeniveauer på boliger

Socialministeriets Rapport – Januar 2003.

Mediation

Ustøttede andelsboligprojekter

Pant og udlæg i andelsboliger

Den modererede lejelovsmodel – link til rapport (tryk her)

Konvertering af andelsboliger

Blanketregel og retspraksis

Det lejedes værdi i boliglejemål

Fraflytningstvister i private og almene boliger

Nye loves anvendelse på lejekontrakter

Markedsleje -syn og skøn  (PDF 72 kb)  (PDF 245 kb) (PDF 597 kb)

Standpunktsrisiko – modregning/ophævelse (PDF 376 kb)

Moms på administration m.m. (PDF 393 kb)

Lejevarsling m.m.

Økonomisk sammenbrud i lejeforhold

Andelspriser – prisfastsættelse og regulering

“Krav til og virkning af indsigelser”

“10-års-eftersyn af erhvervslejeloven”

“Mangler ved det lejede”

“Husordensovertrædelser”

“Andelshavernes reststilling efter tvangssalg”

“Lejernes stillling ved tvangsauktion.”

“Udtræden af uopsigelige lejekontrakter.” (PDF 74 kb)  (PDF 248 kb)

“Andelsboliger – ny vurdering, SWAP m.m.”

“Det lejeretlige ejendomsbegreb”

“Erhvervslejeretten i praksis. Markedsleje – Sammenligningskriterier.”

“Lejeniveauer i Aarhus.”

“Mangler ved overdragelser af andelsboliger”

 

Tidligere Arrangementer

7. november 2016:
“Fra brev til e-mail – juridiske problemer i kommunikationen mellem lejeforholdets parter” ved professor, ph.d. Jakob Juul-Sandberg, SDU.

7. september 2016:
“Andelsboligforeninger og overprissager” ved ph.d.-stipendiat Kristian Graven Nielsen, Aarhus Universitet.

29. april 2016
– 25-års-jubilæumskonference – tryk for at se programmet – med generalforsamling og gallamiddag for medlemmerne.

1. marts 2016:
LL § 7 – “Når lejer fraflytter, og der sker udlejersuccession” ved cand.jur. Mari Bech, Københavns Huslejenævn.

17. november 2015:
“Helhedsplaner i almene boligområder med støtte fra Landsbyggefonden. Hvordan bliver de store fysiske og sociale helhedsplaner i almene boligområder til? Hvor kommer pengene fra, hvilket set-up kræver det, hvilke resultater opnås? Samt retsgrundlaget og processerne for midlertidig og permanent genhusning i renoveringssagerne.” Oplægsholdere:Bent Madsen, direktør for BL-Danmarks Almene Boliger, og Jacob Bjørnsholm Madsen, juridisk konsulent i BL-Danmarks Almene Boliger.

14. september 2015:
“Udlejers muligheder for at ændre i det lejede og i omfanget af lejers brugsret” ved professor, lic.jur. Hans Henrik Edlund, Aarhus Universitet.

5. maj 2015: 
“Lejelovsændringer i 2015” ved specialkonsulent Martin Preisler Knudsen, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og advokat Anne Louise Husen.

10. marts 2015: 
“Mangler ved overdragelse af andelsboliger” ved højesteretsdommer Niels Grubbe.

12. november 2014:
“De aktuelle lejeniveauer i boliglejemål i København og Aarhus” ved formand for Aarhus Huslejenævns nordre nævn, lektor ph.d. Claus Rohde, formand for det københavnske huslejeankenævn, dommer Jens Bech Stausbøll, advokat Jakob Busse og advokat Anne Louise Husen.

27. august 2014: 
“Praktisk erhvervslejeret – markedsleje/sam-menligningskriterier (branche, arealer, særrettigheder, lejereguleringer, lejerabatter, driftsudgifter m.m.)” ved advokat Katja Paludan.

8. maj 2014: 
Generalforsamling – tema: “Energisparepakken for private udlejningsboliger” ved chefkonsulent Martin Preisler Knudsen.

26. februar 2014:
”Beboerdemokratiet og den særlige juridisk-økonomiske struktur i en almen boligorganisation” v/professor, lic. jur. Hans Henrik Edlund og advokat, dr. jur. og adjungeret professor ved CBS i København Eigil Lego Andersen.

13. november 2013: 
“Det lejeretlige ejendomsbegreb” v/advokat Anne Louise Husen og advokat Katja Paludan, Husenadvokater.

3. september 2013: 
“Vedtægter for ejerlejlighedsforeninger” ved højesteretsdommer Niels Grubbe og sekretariatschef Susanne Rendtorff.

2. maj 2013:
Generalforsamling – tema: “Andelsboliger – ny vurdering, swap, forældelse, nøgleoplysninger mv.” ved højesteretsdommer Niels Grubbe.

26. februar 2013: 
“Udtræden af uopsigelige lejekontrakter – ophævelse, naturalopfyldelse, annullation og erstatning” ved advokat Anne Louise Husen og professor, ph.d. Hans Henrik Edlund, Aarhus Universitet.

27. november 2012: 
“Lejernes stilling ved tvangsauktion” ved lektor, ph.d. Claus Rohde, Aarhus Universitet.

29. august 2012:
“Andelshavernes retsstilling efter tvangssalg af andelsboligforeningens ejendom” ved advokatfuldmægtig Kristian Graven Nielsen fra Abel & Skovgaard Larsen i Aarhus.

 23. maj 2012:
 Generalforsamling – tema: “Energirenovering i private udlejningsejendomme” ved kommunikationschef og projektleder Michael Minter, Concito.

29. februar 2012: 
“Varmeregnskaber – jura og teknik” ved seniorkonsulent Otto Paulsen, Teknologisk Institut, og formand og kontorchef Marianne Dons
   

8. november 2011: 
“Husordenssager (reaktioner overfor overtrædelser af husordenen i de forskellige boligtyper)” ved professor, PhD Hans Henrik Edlund.

31. august 2011: 
“Nødlidende andelsboligforeninger” ved professor, PhD Mette Neville.

17. maj 2011: 
Generalforsamling og 20-års-jubilæumsfest.

17. marts 2011 – Tema: 
“Huslejenævn og beboerklagenævn i processuel belysning” ved byretsdommer Jens Bech Stausbøll.

11. november 2010:
indledning ved professor, arkitekt maa Peder Boas Jensen og socialrådgiver Gertrud Birke om organisationen bag udviklingen af Ørestaden og lokale beboerinitiativer – boligjuridisk tema: “Skader på og mangler ved lejemål. Bevissikringen. Erstatning. Påbud. Afslag.” ved lektor ph.d. Claus Rohde.

25. august 2010 – Tema: 
“10-års-eftersyn af erhvervslejeloven”ved advokat Niels Gangsted-Rasmussen samt advokat Lars Langkjær.

11. maj 2010 – Tema: 
“Krav til og virkning af indsigelser” ved advokat Anne Louise Husen.

10. marts 2010 – Tema: 
Andelspriser – prisfastsættelse og regulering” ved højesteretsdommer Niels Grubbe.

24. november 2009 – Tema: 
Økonomisk sammenbrud i lejeforhold v/advokat, dr.jur. Halfdan Krag Jespersen.

2. september 2009 – Tema: 
Lejevarslinger, indsigelser og nova i boligretten v/højesteretsdommer Niels Grubbe.

5. maj 2009 – Generalforsamling og tema:
“Aktuelt om moms og fast ejendom – administration, salg og højesteretsdommen om almene boligorganisationer.”

23. februar 2009 – Tema: 
“Standpunktsrisiko med særligt henblik på modregning i og ophævelse af lejeforhold” v/Ph.D. Lars Henrik Gam Madsen

18. november 2008 – Tema:
”Markedsleje – syn og skøn”v/advokat Preben Bang Henriksen.

27. august 2008 – Tema: 
“Nye loves anvendelse på gamle lejekontrakter” v/lic.jur. Claus Rohde.

7. maj 2008 – Generalforsamling og tema: 
“Fraflytningstvister i private og almene lejeboliger” v/professor, lic.jur. Hans Henrik Edlund.
   

27. februar 2008 – Tema: 
“Det lejedes værdi i boliglejemål” v/adjunkt, ph.d. Jacob Juul-Sandberg.

 14. november 2007 – Tema: 
“Afståelse af erhvervslejemål” v/adjunkt, ph.d. Louise Faber.

5.september 2007 – Tema: 
Retlige konsekvenser ved konstatering af skimmelsvamp og introduktion af udkast til ny vejledning til kommunerne om behandling af skimmelsvampsager” v/advokat, dr.jur. Halfdan Krag Jespersen og kontorchef, cand.jur. Marianne Dons.

2. maj 2007 – Generalforsamling og tema: 
“Masser af billige boliger” ved direktør, cand.polit. Carsten West.
   

29. marts 2007 – Tema: 
“Lejelovens blanketregel og den nyeste retspraksis” v/advokat John Bjerre Andersen

23. november 2006 – Tema: 
“Konvertering af andelsboliger til ejerboliger” ved advokat Rasmus Juvik og advokat Lars Langkjær.

29. august 2006 – Tema: 
“Lægdommere og andre sagkyndige i nævn og boligretter” (Panel: Advokat Niels Arthur Andersen, advokat Jakob Busse og højesteretsdommer Niels Grubbe)

16. maj 2006: 
Generalforsamling og 15 års jubilæum.

1. februar 2006 – Tema: 
“Erhvervslejefastsættelse – bevisførelse/ -bedømmelse i sager om markedsleje.”
 

16. november 2005 – Tema:
“Forslag om lov om lejeaftaler” – se forslaget ved at trykke (her).

7. september 2005 – Tema: 
“Den forenklede inkassoproces og lejelovgivningen.”

11. maj 2005 – Generalforsamling og tema: 
“Den modererede lejelovsmodel – ekspertudvalgets rapport fra november 2004.”

3. februar 2005 – Tema: 
“Pant og udlæg i Andelsboliger.”

29. november 2004 – Tema: 
“Ustøttede andelsboligprojekter.”

10. maj 2004 – Generalforsamling og tema: 
“Kan vi bruge mediation i lejelovgivningen?”

23. februar 2004  – Tema: 
“Lejeniveauer på boliger.”